Gods water over Gods akker laten lopen?

Posted · Reactie toevoegen

Houston als afschrikwekkend voorbeeld Houston is het ultieme voorbeeld dat een laissez-faire benadering om ‘Gods water over Gods akker te laten lopen’ gewoon een rampzalige governance-strategie is. Er is in Houston géén stadsplanning, géén waterberging en er zijn géén dijken en afvoerkanalen. En er is géén lokale wateroverheid die onafhankelijk van Federal funding zorgt voor veilige dijken […]

Verzilting langs de Nieuwe Waterweg

Posted · Reactie toevoegen

De waterstand in de grote rivieren is al ruim honderd dagen laag voor de tijd van het jaar, de langste periode sinds 1976! Sinds half augustus is er in het stroomgebied van de Rijn vanuit Duitsland geen neerslag van betekenis meer gevallen. Langs de Nieuwe Waterweg, het Noordzeekanaal en op de Zeeuwse- en Zuidhollandse eilanden […]

Veenbodem daalt en nieuwbouwwijken verzakken

Posted · Reactie toevoegen

Grote delen van West- en Noord-Nederland bestaan uit laagveen. Laagveen bevat veel water. Vanuit de lucht zie je tussen de poldersloten de weilanden opbollen, wat de indruk nog versterkt dat die weilanden op het water ‘drijven’. De Hollandse bodem bestond 2500 jaar geleden voor het grootste deel uit natte veengrond, een meters dik pakket van […]

Dijkdoorbraak in Wilnis in 2003

Posted · Reactie toevoegen

De kadebreuk bij Wilnis, waardoor een hele woonwijk overstroomde, is een bijzonder geval. Dit was geen incident als gevolg van slecht weer maar juist het gevolg van een prachtige zomer. Tijdens de hittegolf van 2003 raakte de ringdijk bij Wilnis langs de ringvaart van de polder Groot Mijdrecht zó uitgedroogd, dat het veen was gekrompen […]

Cornelis Lely en de Zuiderzee

Posted · Reactie toevoegen

Over inpoldering van de Zuiderzee is honderden jaren gesproken. Het eerste plan voor het indammen van de Zuiderzee kwam kwam in 1667 van Hendrik Stevin, ingenieur in het Staatse leger en zoon van de beroemde wiskundige Simon Stevin. Dit plan bleek echter onuitvoerbaar: de techniek om dergelijke dijken te bouwen was nog niet ver genoeg ontwikkeld. […]

Af en toe een watersnood…

Posted · Reactie toevoegen

De Watersnoodramp uit 1953 lijkt misschien lang geleden, maar Nederland kent een lange historie van watersnoden. En tijdens de bijna-ramp in de Betuwe in 1995, nu precies twintig jaar geleden, zijn een kwart miljoen mensen geëvacueerd.  Doel van dit boek is om u, de lezer, op een snelle en luchtige manier opnieuw vertrouwd te maken […]

Het regent steeds harder

Posted · Reactie toevoegen

Meer neerslag, meer droogte Als gevolg van de klimaatverandering komen extreme buien steeds vaker voor. Volgens het KNMI komen dagen met zware regenbuien gemiddeld 40% meer voor dan vijftig jaar geleden, terwijl de jaarlijkse hoeveelheid neerslag slechts met 14% is toegenomen in de afgelopen eeuw. De zomers zijn gemiddeld steeds warmer, en het regent vaker […]

Naar duurzaam hergebruik van afvalwater

Posted · Reactie toevoegen

Moderne afvalwaterzuivering is een fabriek Moderne afvalwaterzuiveringsinstallaties maken gebruik van biologische zuiveringsstappen mét zuurstof en zuiveringsstappen zonder zuurstof. Dat proces verloopt steeds efficiënter. Sinds enige tijd is het technisch mogelijk om grondstoffen en energie terug te winnen uit het afvalwater op een manier die geld opbrengt. De wettelijke norm voor afvalwaterzuivering is 75% reductie van […]

Nederlanders zorgwekkend gemakzuchtig over eigen waterveiligheid

Posted · Reactie toevoegen

Nederlanders vergeten gemakkelijk hoe afhankelijk wij zijn van goede waterkeringen. Water en waterveiligheid gaat ons allemaal aan. Want ook al woon je in Drenthe, als de Randstad onderloopt valt de economie stil. Waterschappen moeten beter uitleggen aan hun inwoners, hoe de waterveiligheid is geborgd. Wake-up call door OESO rapport ‘Een indringende wake-up call is op […]

Meer snoek, minder brasem

Posted · Reactie toevoegen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) legt aan waterschappen een concrete doelstelling op om meren en kanalen ‘natuurlijker’ te maken.  Ook de visstandbeheer commissies (VBC) waarin hengelsportverenigingen en waterschappen samen overleggen, moeten hier hun rol pakken. In de nieuwe participatiesamenleving wordt op hengelaars een beroep gedaan om zelf actief bij te dragen aan een goede visstand, […]

Deltaprogramma vindt zeesluis in Nieuwe Waterweg niet nodig

Posted · Reactie toevoegen

Met het oog op de toekomst van de waterhuishouding, de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid en de ecologie van de Zuidwestelijke delta, is het van groot belang om nu al de varianten voor een zeesluis in de Nieuwe Waterweg te onderzoeken. Met Prinsjesdag heeft het kabinet het nieuwe Deltaprogramma gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het Deltaprogramma loopt tot 2050. In […]

Wat staat er in dit boek?

Posted · Reactie toevoegen

Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen. Wat staat er in dit boek? In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de vier kerntaken van elk waterschap: Waterveiligheid, Wateroverlast, Waterzuivering en Waterkwaliteit. Hoofdstuk 2, 3 en 4 gaan over waterveiligheid: het weren van water van buiten. Hoofdstuk 2 geeft een historisch overzicht […]

Het verhaal van de waterschappen

Het verhaal van de waterschappen

Posted · Reactie toevoegen

Polderen: typisch Hollands ‘Het polderen zit de Nederlanders in het bloed’ en het Nederlandse ‘poldermodel’ is nu synoniem geworden met net zo lang vergaderen tot er voor alle betrokkenen een aanvaardbaar compromis is gevonden. Nederlanders vertellen graag dat onze huidige compromis- en consensusmaatschappij voortkomt uit het gedwongen samenwerken in de Middeleeuwen bij het drooghouden van […]