Gods water over Gods akker laten lopen?

Posted · Reactie toevoegen

Houston als afschrikwekkend voorbeeld Houston is het ultieme voorbeeld dat een laissez-faire benadering om ‘Gods water over Gods akker te laten lopen’ gewoon een rampzalige governance-strategie is. Er is in Houston géén stadsplanning, géén waterberging en er zijn géén dijken en afvoerkanalen. En er is géén lokale wateroverheid die onafhankelijk van Federal funding zorgt voor veilige dijken […]

Verzilting langs de Nieuwe Waterweg

Posted · Reactie toevoegen

De waterstand in de grote rivieren is al ruim honderd dagen laag voor de tijd van het jaar, de langste periode sinds 1976! Sinds half augustus is er in het stroomgebied van de Rijn vanuit Duitsland geen neerslag van betekenis meer gevallen. Langs de Nieuwe Waterweg, het Noordzeekanaal en op de Zeeuwse- en Zuidhollandse eilanden […]

Nederlanders zorgwekkend gemakzuchtig over eigen waterveiligheid

Posted · Reactie toevoegen

Nederlanders vergeten gemakkelijk hoe afhankelijk wij zijn van goede waterkeringen. Water en waterveiligheid gaat ons allemaal aan. Want ook al woon je in Drenthe, als de Randstad onderloopt valt de economie stil. Waterschappen moeten beter uitleggen aan hun inwoners, hoe de waterveiligheid is geborgd. Wake-up call door OESO rapport ‘Een indringende wake-up call is op […]

Meer snoek, minder brasem

Posted · Reactie toevoegen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) legt aan waterschappen een concrete doelstelling op om meren en kanalen ‘natuurlijker’ te maken.  Ook de visstandbeheer commissies (VBC) waarin hengelsportverenigingen en waterschappen samen overleggen, moeten hier hun rol pakken. In de nieuwe participatiesamenleving wordt op hengelaars een beroep gedaan om zelf actief bij te dragen aan een goede visstand, […]

Deltaprogramma vindt zeesluis in Nieuwe Waterweg niet nodig

Posted · Reactie toevoegen

Met het oog op de toekomst van de waterhuishouding, de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid en de ecologie van de Zuidwestelijke delta, is het van groot belang om nu al de varianten voor een zeesluis in de Nieuwe Waterweg te onderzoeken. Met Prinsjesdag heeft het kabinet het nieuwe Deltaprogramma gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het Deltaprogramma loopt tot 2050. In […]