Veenbodem daalt en nieuwbouwwijken verzakken

Posted · Reactie toevoegen

Grote delen van West- en Noord-Nederland bestaan uit laagveen. Laagveen bevat veel water. Vanuit de lucht zie je tussen de poldersloten de weilanden opbollen, wat de indruk nog versterkt dat die weilanden op het water ‘drijven’. De Hollandse bodem bestond 2500 jaar geleden voor het grootste deel uit natte veengrond, een meters dik pakket van […]

Dijkdoorbraak in Wilnis in 2003

Posted · Reactie toevoegen

De kadebreuk bij Wilnis, waardoor een hele woonwijk overstroomde, is een bijzonder geval. Dit was geen incident als gevolg van slecht weer maar juist het gevolg van een prachtige zomer. Tijdens de hittegolf van 2003 raakte de ringdijk bij Wilnis langs de ringvaart van de polder Groot Mijdrecht zó uitgedroogd, dat het veen was gekrompen […]

Nederlanders zorgwekkend gemakzuchtig over eigen waterveiligheid

Posted · Reactie toevoegen

Nederlanders vergeten gemakkelijk hoe afhankelijk wij zijn van goede waterkeringen. Water en waterveiligheid gaat ons allemaal aan. Want ook al woon je in Drenthe, als de Randstad onderloopt valt de economie stil. Waterschappen moeten beter uitleggen aan hun inwoners, hoe de waterveiligheid is geborgd. Wake-up call door OESO rapport ‘Een indringende wake-up call is op […]

Meer snoek, minder brasem

Posted · Reactie toevoegen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) legt aan waterschappen een concrete doelstelling op om meren en kanalen ‘natuurlijker’ te maken.  Ook de visstandbeheer commissies (VBC) waarin hengelsportverenigingen en waterschappen samen overleggen, moeten hier hun rol pakken. In de nieuwe participatiesamenleving wordt op hengelaars een beroep gedaan om zelf actief bij te dragen aan een goede visstand, […]

Deltaprogramma vindt zeesluis in Nieuwe Waterweg niet nodig

Posted · Reactie toevoegen

Met het oog op de toekomst van de waterhuishouding, de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid en de ecologie van de Zuidwestelijke delta, is het van groot belang om nu al de varianten voor een zeesluis in de Nieuwe Waterweg te onderzoeken. Met Prinsjesdag heeft het kabinet het nieuwe Deltaprogramma gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het Deltaprogramma loopt tot 2050. In […]

Wat staat er in dit boek?

Posted · Reactie toevoegen

Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen. Wat staat er in dit boek? In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de vier kerntaken van elk waterschap: Waterveiligheid, Wateroverlast, Waterzuivering en Waterkwaliteit. Hoofdstuk 2, 3 en 4 gaan over waterveiligheid: het weren van water van buiten. Hoofdstuk 2 geeft een historisch overzicht […]