Wat staat er in dit boek?

Posted · Reactie toevoegen

Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen.

Wat staat er in dit boek?

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de vier kerntaken van elk waterschap: Waterveiligheid, Wateroverlast, Waterzuivering en Waterkwaliteit.

Hoofdstuk 2, 3 en 4 gaan over waterveiligheid: het weren van water van buiten. Hoofdstuk 2 geeft een historisch overzicht van alle grote overstromingen in Nederland in de laatste 12 eeuwen. In hoofdstuk 3 worden de lessen besproken die zijn geleerd van de orkanen Katrina en Sandy en wat dit betekent voor de Nederlandse situatie. Hoofdstuk 4 beschrijft in kort bestek het huidige Deltaprogramma.

Hoofdstuk 5 en 6 gaan over wateroverlast: het omgaan met regenwater. In hoofdstuk 5 wordt geschetst hoe de polders in Nederland zijn ontstaan en hoe daardoor in grote delen van Nederland de bodemdaling in gang is gezet, waardoor het regenwater niet meer vanzelf wegstroomt. Hoofdstuk 6 gaat in op de toenemende plensbuien als gevolg van klimaatverandering.

Hoofdstuk 7 gaat over de geschiedenis van het riool en de toekomst van de afvalwaterzuivering als fabriek voor grondstoffen, energie en gietwater.

Hoofdstuk 8 gaat over waterkwaliteit in samenhang met waternatuur. Uitgelegd wordt wat precies wordt verstaan onder schoon water en hoe met de aanleg van waternatuur aan de Europese Kaderrichtlijn Water gevolg wordt gegeven.

In Hoofdstuk 9 tenslotte wordt beschreven hoe het bestuur van het waterschap is  ontstaan, hoe het bestuur tegenwoordig is

Klik hier voor de Inhoudsopgave