Ander mestbeleid voor betere waterkwaliteit

Waarom ‘mestvergisting’ toch een goed idee is

Het oppervlaktewater is nu al niet schoon genoeg en ook de KRW-doelstellingen voor de waterkwaliteit in 2027 zullen met het huidige mestbeleid niet worden gehaald, is de conclusie van het PBL. Dat komt vooral door de landbouw. De doelen voor fosfaat worden op de helft van de meetlocaties in het regionale oppervlaktewater overschreden, gemiddeld met bijna een factor twee! De fosfaatbelasting uit de landbouw zou met 40 procent moeten verminderen.

Europa streeft naar een ‘goede waterkwaliteit’ in 2027.
Dit doel is vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Nitraat is ook een probleem bij grondwateronttrekking voor drinkwater. Vewin ziet overbemesting als een omvangrijk probleem voor drinkwaterbedrijven. Om onze drinkwaterproductie in de toekomst veilig te stellen, moet de nitraatnorm van 50 mg/l voor het ondiepe grondwater worden verplicht in àlle intrekgebieden van grondwaterwinningen. De stikstofbelasting uit de landbouw moet daarvoor met 20 procent omlaag.

Fraude met mest is wijdverbreid

Vooral in Brabant en Limburg zijn de hoeveelheden stikstof en fosfaat die op het land worden uitgereden veel te hoog. Een belangrijke oorzaak is fraude met de mestboekhouding. Het afvoeren van mest is duur, waardoor boeren veel meer mest op eigen land opbrengen dan is toegestaan. Ook zijn er geregeld illegale dumpingen. Volgens een schatting van het PBL zit 30 à 40 procent van de mest in het zwarte circuit. Gevolg is dat op papier het mestprobleem onder controle lijkt, maar dat in de praktijk de waterkwaliteit niet verbetert.

Er zijn blijkbaar nog veel boeren, die niet de urgentie voelen om iets te doen tegen overbemesting. Nog méér regels helpt dan ook niet. Het zou wél goed zijn voor de waterkwaliteit in Nederland als de toegestane hoeveelheid mest per hectare van 235 kg stikstof per ha wordt verlaagd naar het Europese maximum van 170 kg stikstof per ha (afschaffen van de derogatie).  Anders blijft overbemesting wettelijk toegestaan. Volgens LTO Nederland moet nieuw mestbeleid uitgaan van goed bodembeheer, opbrengend vermogen van de grond en het vakmanschap van de boer. Grote vraag blijft natuurlijk wat de maximale mestgift wordt en waar veehouders met hun overschot aan mest naar toe moeten?

De Limburger, 27 dec. 2017

Menselijke mest en dierlijke mest

Voor menselijke mest is het probleem allang opgelost: sinds de jaren ’70 wordt al het rioolwater in Nederland gezuiverd in grote installaties, en daar betalen we met z’n allen voor via de zuiveringsheffing van het waterschap. Dierlijke mest wordt nog – net zoals in de Middeleeuwen – over het land verspreid. Maar met de enorme hoeveelheden veevoer die uit Azië en Zuid-Amerika worden geïmporteerd, is de mestproductie nu véél hoger dan de grond en de gewassen kunnen opnemen. En ‘s-winters kan de bodem al helemaal geen mest opnemen. Met nat weer komen nitraat en fosfaat in het grondwater terecht en in de sloot. Ammoniak verspreidt zich door de lucht (de kenmerkende ‘boerenlucht’) om elders weer neer te slaan (stikstofdepositie).

Dierlijke mest kan niet zo maar worden ‘gezuiverd’ op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, omdat het een andere samenstelling heeft dan mensenpoep. Ook de huidige regelgeving ter bescherming van de volksgezondheid staat het mengen van rioolwater en dierlijke mest niet toe. Wat wel kan is een aparte zuiveringsinstallatie bouwen voor dierlijke mest, een zogenoemde biovergister. Door vergisting van mest (samen met groenafval) komt het fosfaat en een deel van het nitraat terecht in het eindproduct. Dit zogenoemde digestaat kan weer als kunstmest worden gebruikt in gebieden met een tekort aan mest. Dat vervoert een stuk makkelijker! Bovendien is fosfaat een eindige grondstof waar we dus zuinig op moeten zijn.

Als alle mest in Nederland tot kunstmestkorrels zou worden verwerkt, hoeft er géén fosfaat meer te worden geïmporteerd.

Natuurlijk kost het geld om mest te vergisten, maar boeren moeten nu ook al betalen om mest op het land van hun buurman uit te rijden. En als alle mest in Nederland in de biovergister zou worden verwerkt, hoeft er géén fosfaat meer te worden geïmporteerd om in de Nederlandse behoefte aan kunstmest te voorzien. De veestapel met minstens 40% terugbrengen zou natuurlijk het mestprobleem ook sterk reduceren, maar dit lijkt niet erg realistisch.

Pragmatisch omgaan met mest en waterkwaliteit

Waterschappen hebben een belang bij het structureel verminderen van de aanvoer van fosfaat en nitraat naar het oppervlaktewater. Biovergisting van dierlijke mest is een manier om de druk op het milieu te verminderen. Want als de boeren hun overschot aan mest (het verschil tussen 235 en 170 kg/ha stikstof) kwijt kunnen in de biovergister kan de bodem stapje-voor-stapje weer gezond worden, krijgen kruiden en bloemen weer een kans en spoelen er veel minder meststoffen uit naar de sloot.

Met de huidige toegestane mestgift van 235 kg stikstof per ha wordt de wettelijk afgesproken ‘goede waterkwaliteit’ gewoon niet gehaald in 2027.

Voor een schone sloot is een (commerciële) samenwerking tussen waterschap en biovergister in het welbegrepen maatschappelijk belang. Waterschap Vallei en Veluwe bouwt momenteel samen met een private partner een grote biovergister bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Harderwijk. Deze zogenoemde Bio-energiecentrale is volledig circulair ingericht. Er wordt jaarlijks tussen de ca. 50.000 tot 70.000 m3 mest vergist, aangevuld met maaisel en restproducten uit de voedingsindustrie en de agrarische sector.

Uit de vergisting ontstaan drie producten: biogas, digestaat en CO2. Het biogas wordt opgewerkt tot 8 miljoen kuub groen gas, genoeg voor zo’n 5000 huishoudens. Digestaat is rijk is aan fosfaat en een goede vervanger van kunstmest. De jaarlijkse productie van 9.000 ton digestaat wordt geëxporteerd als bodemverbeteraar. Tot slot wordt de 4,5 miljoen kuub CO2 die vrijkomt geleverd aan de naastgelegen steenproducent.

Een korte versie van dit blog is geplaatst op Binnenlands Bestuur


Naschrift: op bedrijventerrein Chemelot komt een kunstmestfabriek die 10x zoveel mest gaat verwerken als de fabriek van waterschap Vallei en Veluwe.