Deltaprogramma wordt ambtelijke reorganisatie van lopende projecten

Waterschappen, gemeenten en provincies moeten meebetalen

Er blijft weinig van de aanbevelingen van de Commissie Veerman over, kopte WaterForum op 30 juni 2009. De aanbeveling van Veerman c.s. om het waterpeil in het IJsselmeer met maximaal anderhalve meter te verhogen was al massaal afgeschoten. De door de commissie belangrijk geachte Deltawet, het ‘fundament’ van het Delta programma, is gedegradeerd tot een onderdeel van de nieuw te ontwerpen Waterwet. Nu worden er ook al vraagtekens gezet bij de aanbeveling van de commissie om de normen voor dijken met een factor tien de vermenigvuldigen, zo bleek vorige week bij de hoorzitting in de Tweede Kamer over het rapport van de Deltacommissie.

Voor ruimtelijke kwaliteit is co-financiering door gemeenten, provincies en waterschappen nodig. Vrijwel zeker zal het rijk alleen de directe kosten voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening in West-Nederland financieren uit het Deltafonds. Uiteindelijk zal de uitvoering moeten worden gedaan door ‘initiatiefnemers’, dat zijn de meest-betrokken overheden: waterschappen en gemeenten, waarbij de deelprogramma’s van de ministeries vooral aansturen en faciliteren.

Deltaprogramma wordt bundeling van lopende projecten

Er komen maar liefst 4 deelprogramma’s en 6 gebiedsprogramma’s. Elk programma is toegewezen aan een ministerie, en krijgt een eigen programma manager met een eigen team. Ieder ministerie zorgt voor eigen budget en houdt dus ook de aansturing en controle in eigen hand. De deltaregisseur wordt zo gereduceerd tot de ‘hulpsinterklaas van de Stas’, als een soort vliegende coördinator zonder eigen budget.

De deelprogramma’s omvatten vooral bestaande activiteiten; er komt voorlopig ook géén nieuw geld beschikbaar. In het kabinet is afgesproken om pas vanaf 2020 jaarlijks 1 miljard euro te storten in het Deltafonds. Tot die tijd moet er worden herschikt met bestaande budgetten (ca 500 mln voor het hoogwaterbeschermingsprogramma + ca.300 mln voor programma Adaptatie Klimaat Ruimte  plus nog wat kleinere potjes). De komende jaren zullen worden aangewend voor het formuleren van de opdrachten voor de verschillende deel/gebiedsprogramma’s en het doen van veel aanvullend onderzoek.

Het nieuwe Deltaprogramma dreigt nu vóóral een soort ambtelijke reorgansiatie van bestaande beleidsinitiatieven te worden, met de nieuwe deltaregiseur in de rol van Hansje Brinker onder de staatssecretaris als Coördinerend Bewindspersoon. Duidelijk geen slagvaardige projectorganisatie met korte lijnen, maar een schoolvoorbeeld van ambtelijke inkapseling. En tenminste tot 2020 zonder structureel geld en met steeds meer verwarring over de noodzaak en de urgentie…
.