Waterschap is bestuurslaag naast Provincie

Steeds weer keert de discussie terug of de waterschappen niet beter kunnen worden opgeheven, door samenvoeging met bijv. provincies of door omvorming tot een ambtelijke dienst à la Rijkswaterstaat. Of om tenminste de verkiezingen te laten samenvallen met andere verkiezingen, of zelfs getrapte verkiezingen zodat bijv. een stem voor provinciale staten óók een stem is voor de waterschappen, net zoals nu al voor de 1e Kamer.

Waterschappen maken vlucht naar voren

Toch verdwijnen de waterschappen niet zo maar, althans niet op korte termijn (want grondwetswijziging nodig). Staatssecretaris Huizinga heeft ook al geroepen om het huidige verkiezingsstelsel voor waterschapsbesturen niet te willen wijzigen vóór 2016. Op 4 november heeft de Unie van Waterschappen een brief naar de Stas gestuurd met voorstellen om 100 miljoen te bezuinigen, door een efficiency slag te maken. Strategisch is het ook een goede vlucht naar voren om voren om alle watertaken ook bij de regionale waterautoriteit (= het waterschap) te beleggen. Wellicht worden dan de provincies wel opgeheven in 2016 (smile)!

Eigenlijk is de brief van de UvW aan de Stas de logische consequentie van de trend om van kleine waterschapjes naar grote, regionale waterschappen te gaan. Taken die eerst gecoördineerd moesten worden (logischerwijze door de provincie), kunnen nu beter aan de resterende regionale waterschappen worden overgedragen. Hetzelfde geldt natuurlijk vis-a-vis de gemeenten: daar speelt al tijden de discussie over kostenbesparing in de afvalwaterketen.

Waterschappen gelijkwaardig aan provincies in Huis van Thorbecke

Ik zie het zo: in het Huis van Thorbecke uit 1848, toen Nederland nog grotendeels leeg was en de communicatie verliep per postkoets en trekschuit, toen lagen de provincies vér verwijderd van Den Haag. Aan de provincies was de opdracht om de tientallen gemeenten en kleine waterschappen in hun gebied te “coördineren”. De huidige ‘controle’ op de grote waterschappen vanuit de provincie is een formaliteit geworden. De regionale waterschappen kunnen voortaan hun eigen toetsing doen zonder tussenkomst van de provincie, met rechtstreekse verantwoording aan de staatssecretaris van V&W.

Als er al een lastige bestuurslaag is die kan verdwijnen, dan zijn dat al de provincies! Wie weet wat de provincies eigenlijk doen? De opkomst voor provinciale verkiezingen is alleen maar relatief hoog omdat het getrapte verkiezingen voor de 1e Kamer zijn! Eén mogelijkheid is om de provincies samen te klonteren tot vier of vijf ‘landsdelen’. Een andere optie is om de huidige provincies maar te fuseren met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) tot een slagvaardige uitvoeringsorgansatie, er is toch al een gedwongen winkelnering tussen die twee. Dit fusieproduct van provincie en DLG ressorteert dan rechtstreeks onder VROM. En de regionale waterschappen komen dan rechtstreeks onder het ministerie van V&W.

Gek idee? Het komt wel tegemoet aan het nieuwe credo om niet meer dan 2 bestuurslagen met hetzelfde onderwerp te belasten.
.